Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand van Radiatorweb, gevestigd aan de Bedrijfsweg 4, 3831KE  te Leusden

Versie geldig vanaf 1 januari 2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Radiatorweb en op iedere tussen Radiatorweb en consument (in de zin van art.7:5 BW) tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Radiatorweb.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Radiatorweb erkend.

2. Levering

2.1 Alle op de internetsite genoemde  leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Recht tot ontbinding

4.1 de consument kan de koopovereenkomst  tot 48 uur na de bestelling annuleren. Deze annulering dient per email plaats te vinden. Het door de afnemer betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden terug betaald.

4.2 De consument heeft recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Radiatorweb. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Radiatorweb zicht het recht om het aankoopbedrag niet terug te betalen. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald, draagt Radiatorweb binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverdeproducten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Het recht op ontbinding geldt niet voor:

Alle radiatoren die buiten het voorraadprogramma vallen. Dit zijn radiatoren die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd.

5. Garantie en conformiteit

5.1 Vasco biedt een fabrieksgarantie van 10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak van de radiatoren wanneer deze worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. U kan enkel aanspraak maken op onze fabrieksgarantie, indien u GEEN aanpassingen aan ons product doet. De radiatoren mogen niet in direct contact komen met spatwater en/of zeepresten, is dit wel het geval dan vervalt de garantie.

Voor de Vasco accessoires en toebehoren, in combinatie met vasco radiatoren, geldt een garantie van 2 jaar. De radiatoren dienen gemonteerd te worden volgens de gebruikershandleiding van Vasco. 

5.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer na constatering hiervan dit direct aan ons te melden. En tevens dient u dit aan te tonen door middel van een foto. Radiatorweb zal met de fabrikant contact opnemen ter beoordeling van de klacht.  Indien deze gegrond is, dient u de radiator bij Radiatorweb in het magazijn aan te leveren. Radiatorweb zal deze aan Vasco ter reparatie aanbieden of indien niet mogelijk een nieuwe   radiator leveren. 

5.3 Bovenstaande garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Radiatorweb in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Radiatorweb en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

6. Aanbiedingen

6.1 Mondelinge toezeggingen verbinden Radiatorweb slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.2 Aanbiedingen van Radiatorweb gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.3 Radiatorweb kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Radiatorweb gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1 Radiatorweb is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Radiatorweb alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Radiatorweb behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Radiatorweb gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.